3d Generalist Demo Reel - 2010
(Flash)

Breakdown Sheet (pdf) - Watch on Vimeo


3d Effects Demo Reel - 2010
(Flash)

VFS Demo Reel (2006) (Flash)

Character Turnaround (Flash)